Sağlık Burada Yaşanır !

Ansiklopedi →

VEREM SAVAŞI HAKKINDA KANUN

VEREM SAVAŞI HAKKINDA KANUN
VEREM SAVAŞI HAKKINDA KANUN VEREM SAVAŞI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 5368
Resmi Gazete
Tarih: 15.4.1949; Sayı: 7183
Madde 1 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca gerekli görülecek yerlerde verem savaş teşkilatı kurulur. Bakanlık bu maksatla gerekli verem sanatoryumlarını,hastanelerini, prevantoryumlarını ve dispanserlerini veya bu bölgelerde mevcut hastanelere ek olarak verem pavyonlarını yaptırmak kiralamak, kamulaştırmak veya satın almak suretiyle tesis ve teçhiz ederek faaliyete geçirir ve bunlar için her türlü taşıt araçlariyle seyyar ve sabit röntgen cihazlarını satın alır.
Madde 2 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, özel idareler, belediyeler ve verem savaş dernekle- rince kurulmuş verem sanatoryum, prevantoryum, hastane ve dispanserlerine faaliyetlerinin devamı için, gerekli gördüğü hususlarda, her çeşit para ve ayni yardımı yapmaya ve bu kurumlarda, kanunlarla kazanılmış memurluk ve özlük hakları saklı kalmak kaydiyle, Bakanlık kuruluşundan tabip ve hemşire, eczacı ve laborant çalıştırmaya, özel ve tüzelkişiliklere ilişkin sağlık kurumlarında veremli hastaları, ücreti Bakanlık verem ödeneğinden ödenmek üzere, tedavi ettirmeye yetkilidir.
Madde 3 - Veremle savaş genel giderleri için lüzumlu ödenek her yıl Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısımlarında açılacak özel bölümden ödenir.
Madde 4 - (Mülga: 17/6/1957 - 7020/6 md.)
Madde 5 - Bu kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolar, 11/2/1946 tarihli ve 4862 sayılı kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere eklenmiştir.
Geçici Madde 1 - 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin, bağlı (3) sayılı cetvelde gösterilen tertiplerine(323 894)lira ek ödenek verilmiştir.
Geçici Madde 2 - 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmında (Verem savaşı genel giderleri) adiyle yeniden açılan 698/A bölümüne (3 000 000) lira olağanüstü ödenek konulmuştur. Bu ödenekten gerekli görülecek miktarları, aynı cetvelin Maliye ve Bayındırlık Bakanlıkları kısımlarındaki ilgili bölüm ve maddelere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Geçici Madde 3 - Bu kanuna bağlı (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmına eklenmiştir.
Geçici Madde 4 - 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı(R)işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmındaki 699 uncu (Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları) bölümüne ilişkin formül, bu kanunun ikinci geçici maddesiyle yeniden açılan 698/A (Verem savaşı genel giderleri) bölümü için de uygulanır.
Bu kanun gereğince 1949 yılı içinde satın alınacak bağlı (5) sayılı cetvelde gösterilmiş olan taşıtlar aynı yıl Maliye Bakanlığı bütçesinin 469 uncu bölümüne ait (R) cetvelindeki formülün 9 uncu (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) maddesine eklenmiştir.
Madde 6 - Bu kanun yayımı tarihinda yürürlüğe girer.
Madde 7 - Bu kanunu Maliye, Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür.

Yorumlar

Yorum Yazın →
Adınız :

E-Posta Adresiniz :

Yorumunuz :

Son Eklenen Foto Haberler
Erkek Sağlığı Merkezi

Erkekler de varisten dertli!
Bacaklarda damarlarda belirginleşme, ağrı, şişme, hassasiyet ve ağırlık hissi belirtileriyle ortaya çıkan varis

Erkeklerde Aşırı Kıllanma Sorunu ve Tedavi Yöntemleri
Erkeklerde Aşırı Kıllanma Sorunu ve Tedavi Yöntemleri

Erkeklerde sperm sayısı giderek düşüyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) raporuna göre, 100 yıl yıl önce sperm sayısı mililitrede 100-120 milyonken, birçok erkekte bu sayı 15 milyona düştü.

Kadın Sağlığı Merkezi

Regl döneminde yeme krizi
Regl döneminde yeme krizi

Meme kanserinden korunmanın en basit yolu!
Hiç bir yemek ya da diyet kanseri tedavi etmez.

Acil yardım: Sancılı adet günleri
Acil yardım: Sancılı adet günleri

Çocuk Sağlığı Merkezi

Çocuğunuzla iletişimde 10 altın kural
Çocuğunuzla iletişimde 10 altın kural

Yanlış beslenme alışkanlıkları çocukların sağlığını bozuyor
Yanlış beslenme alışkanlıkları çocukların sağlığını bozuyor

Bebeklerin IQ'sunu geliştirmek için 6 öneri
Bebeklerin IQ'sunu geliştirmek için 6 öneri