Sağlık Burada Yaşanır !

Ansiklopedi →

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU
Kanun Numarası : 6023
Resmi Gazete
Tarih: 31.1.1953; Sayı: 8323
Madde 1 - (Değişik : 7/6/1985 - 3224/48 md.)
Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmi veya özel görev yapan tabiplerin katıldığı Türk Tabipleri Birliği; tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.
Madde 2-
Türk Tabipleri Birliği; Tabip odaları, Merkez Konseyi, Yüksek Haysiyet Divanı ve Büyük Kongreden ibaret teşekküllerin bütünüdür. Bu Birlik Hükmi şahsiyeti haiz bir teşekküldür.
Madde 3 - (Değişik : 8/1/1985-3144/2 md.)
Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler, kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler, siyasetle uğraşamazlar, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler, bunlara maddi yardım yapamazlar, bunlardan yardım alamazlar, onlarla siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahalli idarelerin seçimlerinden herhangi bir aday veya grubu destekleyemezler.
Birlik ve odalar protokol kurallarına göre resmi törenlere katılır, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçlı tesisler açabilir.
Madde 4 -
Birlik, aşağıda yazılı hizmetleri yapmakla mükelleftir :
a) Halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak,
b) Azalarının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve Devletin menfaati ile en iyi bir şekilde denkleştirmeye çalışmak,
c) Halkın sağlığını korumaya, azalarını muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları bulmaya, İş Kanunu ile sosyal kanunların ve bunlara bağlı nizamname ve talimatname hükümlerinin tatbikatında meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevziinin adilane bir surette düzenlenmesine çalışmak,
d) Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yapmak,
e) Halk sağlığı ve tıp meslekini ilgilendiren işlerde resmi makamlardan yardım sağlamak.
Madde 5 - (Değişik : 11/12/1957 - 6909/1 md.):
(Değişik birinci ve ikinci fıkra: 7/6/1985-3224/49 md.):
Özel kurum ve işyeri tabipleri; çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları idare heyetince kabul edilmedikçe, her ne suretle olursa oisun, diğer bir kurum ve işyerinin tabipliğini alamazlar.
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan tabiplere kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu hüküm dışındadır.
Tabip odaları idare heyetleri; tayin hususunda vaki müracaatları, iş hacmi, vazifenin tabipler arasında adilane bir surette tevzii, hizmetin iyi yapılması ve benzeri sebepler dairesinde tetkik eder ve esbabı mucibeli bir karara bağlar.
(Değişik : 7/6/1985 - 3224/49 md.) Gerek tabipler ve gerekse bunları istihdam eden bilumum daire, müessese ve işyerleri, tayin, nakil, işten ayrılma ve sair suretlerle hasıl olan değişiklikieri en geç 15 gün zarfında mahalli tabip odalarına bildirmeye mecburdurlar.
Madde 6 - (Değişik : 8/1/1985 - 3144/4 md.)
(Değişik birinci ve ikinci fıkra 7/6/1985 - 3224/50 md.) :
Hudutları içinde tabip odalarına kayıtlı en az ikiyüz tabip bulunan her ilde bir tabip odası kurulur.
Hudutlar içinde oda kurmak için yeter sayıda tabip bulunmayan illerdeki tabiplerin hangi illerdeki tabiplerle birleştirilerek yeni bir oda kurulacağı ve merkezin hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki tabiplerin hangi il tabip odalarına bağlanacağı memleketin coğrafi ve ulaşım durumları ile tabiplerin toplu olarak bulundukları iller gözönüne alınarak Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyinin önerisi üzerine Büyük Kogrece kararlaştırılır.
Odalar, kuruluşlarını Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi aracılığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar. Yeni kurulan odalar en geç üç ay içinde organ seçimi yaparlar. Bu seçim, odanın kurulduğu yılın bu Kanunda yazılı ayında yapılmış sayılır ve kanuni süreler buna göre hesaplanır.
Madde 7 - (Değişik : 8/1/1985 - 3144/5 md.) (Değişik: 7/6/1985-3224/51 md.)
Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay; içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini getirmekle yükümlüdürler.
Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşlarıile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odalarına üye olabilirler.
Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak da icra edenler; mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler.

Yorumlar

Yorum Yazın →
Adınız :

E-Posta Adresiniz :

Yorumunuz :

Son Eklenen Foto Haberler
Erkek Sağlığı Merkezi

Erkekler de varisten dertli!
Bacaklarda damarlarda belirginleşme, ağrı, şişme, hassasiyet ve ağırlık hissi belirtileriyle ortaya çıkan varis

Erkeklerde Aşırı Kıllanma Sorunu ve Tedavi Yöntemleri
Erkeklerde Aşırı Kıllanma Sorunu ve Tedavi Yöntemleri

Erkeklerde sperm sayısı giderek düşüyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) raporuna göre, 100 yıl yıl önce sperm sayısı mililitrede 100-120 milyonken, birçok erkekte bu sayı 15 milyona düştü.

Kadın Sağlığı Merkezi

Regl döneminde yeme krizi
Regl döneminde yeme krizi

Meme kanserinden korunmanın en basit yolu!
Hiç bir yemek ya da diyet kanseri tedavi etmez.

Acil yardım: Sancılı adet günleri
Acil yardım: Sancılı adet günleri

Çocuk Sağlığı Merkezi

Çocuğunuzla iletişimde 10 altın kural
Çocuğunuzla iletişimde 10 altın kural

Yanlış beslenme alışkanlıkları çocukların sağlığını bozuyor
Yanlış beslenme alışkanlıkları çocukların sağlığını bozuyor

Bebeklerin IQ'sunu geliştirmek için 6 öneri
Bebeklerin IQ'sunu geliştirmek için 6 öneri